Regulamin Sklepu LC Belief

§1 Określenie pojęć

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Trenerka – osoba trenerki rozwoju osobistego prowadząca indywidualne sesje coachingowe i mentoringowe,
 3. Regulamin – niniejszy regulamin,
 4. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://sklep.lcbelief.pl
 5. Sprzedawca – Lidia Luna Cichowlas prowadząca działalność prawnie określaną jako nierejestrowaną pod adresem https://lcbelief.pl

§2 Postanowienia ogólne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Klientowi możliwość zawarcia umowy sprzedaży na odległość o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych opisanych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta.
 3. Klient ma obowiązek podać prawdziwe dane w celu możliwości dokonania zakupów.
 4. Klient ma prawo podać swoje dane dobrowolnie, przyjmując do wiadomości, że ich odmówienie skutkuje brakiem możliwości zakupów.
 5. Zakazane jest nieprawne korzystania ze Sklepu poprzez dostarczanie treści o charakterze sprzecznym z prawem, kryminalnym czy niebezpiecznym.
 6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami opodatkowani.
 7. Do korzystania ze Sklepu wystarczą:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

§3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę jest umożliwienie złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.
 3. Jeżeli Klient zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Klienta oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Klient loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz hasła.
 4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Klient może w każdej chwili usunąć konto, przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia danych o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta.
 5. Jeżeli Klient zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Klientowi wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.
 6. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Klienta nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży oraz umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 9. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail reklamacje@sklep.lcbelief.pl. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§4 Składanie zamówienia

 1. Klient może złożyć zamówienie jako zarejestrowany użytkownik lub jako gość.
 2. Zarejestrowanym użytkownikiem jest Klient, który posiada konto w Sklepie. Klient może założyć konto z poziomu Sklepu.
 3. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  1. poprzez formularz zamówienia dostępny w sklepie https://sklep.lcbelief.pl
  2. poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy kontakt@lcbelief.pl tylko i wyłącznie dla zamówienie treningu rozwojowego z programu coachingowego lub mentoringowego.
 4. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia emailem przesłanym na adres podany przez Klienta przy składaniu zamówienia.
 5. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu https://sklep.lcbelief.pl zamieszczone przy kupowanym produkcie w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka produktu, czas realizacji zamówienia.
 6. Na życzenie Klienta Sprzedawca może wystawić fakturę uproszczoną.
 7. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w terminie określonym w ust. 5 Sprzedawca poinformuje o tym Klienta pocztą elektroniczną, na adres podany przy rejestracji Konta lub przy składaniu zamówienia. W takiej sytuacji Klient może odstąpić od umowy i otrzymać zwrot całej zapłaconej kwoty lub wyrazić zgodę na przedłużenie czasu realizacji zamówienia.

§5 Formy płatności

Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Klientowi na etapie składania zamówienia.

§6 Sesje treningów rozwojowych: coaching i mentoring

 1. Zamówienia sesji coachingowych i mentoringowych będącymi indywidulanymi treningami rozwojowymi odbywa się tylko i wyłącznie przez wysłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@lcbelief.pl
 2. Realizacja zamówienia zależy od dostępności miejsc na indywidulane treningi rozwojowe oraz wolnych terminów.
 3. Płatne treningi poprzedza pierwsze, bezpłatne 45-min. spotkanie w celu rozeznania czy Klient może skorzystać z takiego treningu.
 4. Trenerka rozwoju osobistego nie świadczy poradnictwa, terapii, psychoterapii, ani nie dysponuje wiedzą czy narzędziami psychologicznymi, by pomagać osobom z depresją, chorym psychicznie, przyjmującym leki psychotropowe czy uzależnionym lub współuzależnionym.
 5. Treningi indywidualne są kierowane do osób zdrowych psychicznie.
 6. Między Klientem a Trenerką jest zawierana Umowa Uczestnictwa w Coachingu lub Mentoringu na odległość podlegająca Prawu Cywilnemu i określająca cel, formę, częstotliwość i zobowiązania pomiędzy Klientem a Trenerką.

§7 Kursy, warsztaty, szkolenia online

 1. Realizacja zamówienia obejmującego kursy, warsztaty, szkolenia online następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję uzyskania dostępu do zawartości tych form edukacji online. 
 2. Dostęp do w.w. odbywa się za pośrednictwem dostępu do treści edukacyjnych w formie internetowej w zależności od formy:
  1. Jeśli jest to forma emaliowa wówczas Klient otrzyma serię wiadomość e-mail z treścią edukacyjną na adres emailowych podany przy zakupie.
  2. Jeśli jest to forma obszerniejsza i dłuższa wówczas Klient otrzyma dostęp do platformy kursowej. Złożenie zamówienia skutkuje założeniem dla Klienta konta użytkownika w ramach platformy kursowej umożliwiającego mu uzyskanie dostępu.
 3. Z chwilą pierwszego zalogowania się do konta użytkownika w ramach platformy kursowej, treści cyfrowe stanowiące zawartość kursu, warsztatów, szkoleń uważa się za dostarczone w całości Klientowi.
 4. W przypadku kursów, warsztatów, szkoleń on-line, dostęp do treści wchodzących w ich skład może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie na stronie Sklepu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Klient utraci dostęp do nich. Jeżeli dostęp do przyznawany jest na czas nieoznaczony, Sprzedawca może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do kursu, o czym uprzedzi Klienta z wyprzedzeniem czasowym. W takiej sytuacji Klient będzie mógł pobrać wszystkie materiały wchodzące w skład kursu, warsztatów, szkoleń na dysk lub do pamięci swojego urządzenia.
 5. Klient zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  1. korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania
  2. nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
  3. nie rozpowszechniać kursu, warsztatów, szkoleń ani ich poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy. 
 6. W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z ust. 5 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Klientowi dostępu do platformy.

§8 Produkty elektroniczne

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak e-book, audiobook, webinar itp. następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.
 2. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Klientowi.

§9 Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Klienta, że treści zawarte w Sklepie, produkty elektroniczne, kursy, warsztaty, szkolenia online, treści cyfrowe udostępniane mailowo, przez platform lub w jakikolwiek inny elektroniczny sposób, w tym materiały tekstowe, graficznie i zdjęciowe wchodzące w skład produktów objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogę skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§10 Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt oraz treść cyfrową wolną od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt, treść cyfrowa ma wadę prawną.
 3. Jeśli Klient stwierdzi wadę produktu lub treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Oświadczenie o stosownej treści musi zostać zgłoszone na adres reklamacje@sklep.lcbelief.pl
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§11 Odstąpienie od umowy

 1. Klient, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta Zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zakupu biletu na wydarzenie (prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie usług związanych z wydarzeniami kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi).
 4. Bilety podlegają zwrotowi wyłącznie w przypadku odwołania wydarzenia przez organizatora.
 5. Bilety imienne nie podlegają dalszej odsprzedaży i przepisaniu na inne dane.
 6. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Klientowi wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.
 7. W przypadku indywidulanych treningów rozwojowych sesji coachingu i mentoringu zapis o prawie odstąpienia od umowy jest zawarty w Umowie Uczestnictwa w Coachingu lub Mentoringu.

§12 Polityka prywatności i pliki Cookies

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu obsługi zamówień, konta użytkownika oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem: 
  https://sklep.lcbelief.pl/polityka-prywatnosci/

§13 Postanowienia końcowe

 1. Sklep może dokonać zmiany niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn: zmiany lub wprowadzenia nowych, wiążących Sklep powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub orzeczeń sądów mających wpływ na zasady i warunki sprzedaży, zmiany warunków oferowanych przez Sklep produktów i usług oraz poszerzenia oferty produktowej Sklepu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 3. O wprowadzonych do regulaminu zmianach Sklep zobowiązuje się powiadomić Klientów przez zamieszczenie Regulaminu na stronie internetowej https://sklep.lcbelief.pl
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.10.2020 r.